I Årsregnskabslovens §99a finder du de nye krav til virksomheders CSR rapportering.

Nye krav til rapportering fra 2018

Hvis jeres virksomhed er kategoriseret som regnskabsklasse Store C eller Lille D, skal I leve op til de nye skærpede krav i Årsregnskabslovens §99. Fra det årsregnskab, der begyndte 1. januar 2016, bliver I mødt med strammere krav til rapportering af miljøområdet. Fra det årsregnskab der starter 1. januar 2018, skal I som virksomhed leve op til nogle generelt skærpede krav i loven. Sustainor guider jer gennem processen med vores CSR §99 compliance pakke.

Hvem er omfattet?

Regnskabsklasse Store C dvs. virksomheder, som overskrider mindst to af tre grænser:
• Nettoomsætning på DKK 313m (2016)
• Balancesum på DKK 156m (2016)
• Antal heltidsbeskæftigede på 250

Regnskabsklasse Lille D, dvs. børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber med mindre end 500 heltidsbeskæftigede.

Virksomheder i regnskabsklasse Store D samt institutionelle investorer, investeringsforeninger og øvrige børsnoterede finansielle virksomheder, såsom pengeinstitutter og forsikringsselskaber er også omfattet, men beskrives ikke her.

Hvilke krav omfatter Årsregnskabslovens §99a?

Fra 2018 vil der være krav til rapportering af følgende områder:
• Virksomhedens forretningsmodel, herunder sammenhæng imellem strategi, kerneområder og tilgang til samfundsansvar
• Politikker for samfundsansvar, som minimum for klima, miljø, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder samt antikorruption og bestikkelse
• Dokumenterbare handlinger, procedurer og due diligence for hvert politikområde
• Risikovurdering af virksomhedens drift, produkter, og værdikæde indenfor for hvert politikområde
• KPI indikatorer for ikke-finansielle områder
• Dokumenterede resultater og beskrivelse af forventede resultater i fremtiden.

Sustainors CSR §99 compliance pakke

Sustainors CSR §99 compliance pakke sikrer, at danske virksomheder lever op til alle kravene i Årsregnskabslovens §99a. Du får:
• Analyse af din virksomheds påvirkning af omverdenen samt interessentanalyse
• Analyse af din virksomheds nuværende handlinger indenfor samfundsansvar
• Analyse af din virksomheds strategiske udfordringer og ønsker, f.eks. kvalificeret arbejdskraft, kunder, leverandører og branding
• Risikovurdering af virksomhedens drift, produkter og hele værdikæden indenfor hvert politikområde
• Væsentlighedsanalyse samt prioritering af indsatsområder
• Prioriteret handlingsplan ud fra taktiske hensyn, f.eks. økonomi, risici og indtjening
• Information til og involvering af medarbejdere
• Udvikling af en CSR strategi for virksomheden og sammenkobling til den generelle strategi
• Sammenkobling af strategi med FNs verdensmål
• Udvikling af CSR handlingsplan for det kommende regnskabsår
• Politikker og forretningsgange indenfor klima, miljø, sociale- og medarbejderforhold, menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse
• Implementering af disse politikker og uddannelse af relevante medarbejdere
• Udvikling af KPI struktur for alle politikområder og udarbejdelse af IT systemer og uddannelse af medarbejdere
• Beskrivelse og dokumentation af handlinger og due diligence for hvert politikområde
• Leverandørstyringssystem med risikovurdering af leverandører – procedurer, skabeloner og uddannelse af medarbejdere
• Beskrivelse af opnåede resultater og forventninger for fremtiden for hvert politikområde
• Udarbejdelse af trykt og digital CSR årsrapport, med tilhørende uddrag til personale, website, sociale medier mv.

Med CSR §99 compliance pakken fra Sustainor kan din virksomhed hurtigt og effektivt leve op til kravene i Årsregnskabslovens §99.

Fordele ved at arbejde struktureret med CSR

Et struktureret fokus på CSR vil udover at sikre en opfyldelse af lovkravene, også give en række positive gevinster for din virksomhed, som med tiden vil få meget større værdi end compliance:
• Fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft
• Fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye
• Styrke jeres brand overfor kunder og slutbrugerne
• Minimere risikoen for at blive negativt eksponeret i medierne
• Styrke innovation internt og i samarbejde med leverandører og kunder
• Minimere omkostninger til f.eks. energi, vand og personaleomsætning
• Fastholde og tiltrække investorer
• Opfylde jeres egne værdier og normer

Talrige undersøgelser i Danmark og udlandet har vist, at virksomheder, der arbejder struktureret med CSR, har et højere økonomisk afkast end andre virksomheder. Hvis CSR anvendes rigtigt og ansvarligt, vil det altid være en investering, der gavner bundlinjen.

Download flyeren om Sustainors CSR §99 compliance pakke her