Guide: 10 gode råd til din affaldshåndtering

Affald. Emballage fra dine varer. Spåner og savsmuld. Varer med fejl og ridser. Ukurante reservedele. Returvarer fra kunderne. Meget af dette ender i en skraldespand. Eller en affaldscontainer, som det lidt pænere hedder.

Affald bliver til ressourcer

Men vi skal til at vænne os til, at skrald og affald var noget man brugte i gamle dage. Noget man typisk brændte for at få fjernvarme. Det er danskerne verdensmestre i. Men nu skal vi aflære denne kompetence, og lære en ny: at nedbringe mængden af affald. At genanvende affaldet. Og i det hele taget at tænke affald som en ressource for en selv eller andre.

Naturen kan ikke holde til vores køb-og-smid-væk-kultur. Og det bliver også for dyrt at producere på denne måde, da råstofferne bare bliver dyrere og dyrere.

Hvis du læser videre vil du få 10 gode råd til at optimere din håndtering af affald. Noget er supernemt. Andet lidt besværligt. Men alt er til gavn for din økonomi og miljøet.

1. Få et overblik over dit affald

Hvor ophober der sig affald på din virksomhed? Noter alle skraldespande, containere, oplagringspladser mv. hvor affaldet bliver hentet fra. Noter også hvis noget bliver hældt i håndvasken eller kloakken. Eller får lov at fordampe væk. Find ud af hvor tit affaldet bliver hentet og af hvem. Prøv at finde oplysninger om hvor meget affald du får fjernet. Noget bliver vejet, andet kan estimeres ud fra størrelsen af containeren.

Når du har gjort dette har du for det første et godt overblik over størrelse af problemet. Eller rettere størrelse af potentialet. Desuden har du en første måling, som du kan sammenligne dig med når du nu i fremtiden bliver bedre til at håndtere affaldet. Det er vildt motiverende at se fremskridt – derfor skal du måle alt hvad der er muligt.

2. Find ud af hvor dit affald kommer fra

For at have en chance for at gøre noget ved affaldsmændgen, bliver du nødt til at finde ud af hvor affaldet kommer fra. Noget affald kommer fra emballage fra dine leverandører. Noget er affald fra din produktion. Noget er fra oprydning på varelageret. Andet er papirrester fra kontoret eller madrester fra kantinen. Noter alle kilder som affaldet kommer fra, og noter ud for hver kilde, hvilken slags affald det drejer sig om.

Nu har du en ide om processerne, der skaber affaldet, og har dermed et godt grundlag for at kunne gøre noget ved problemet.

3. Undersøg om du kan genanvende dit affald

Dine råvarer kommer måske indpakket i emballage fra leverandørerne. Og dine færdigvarer pakkes måske også ind i emballage til dine kunder og videre til forbrugerne. Måske kan du slå to fluer med et smæk ved at genanvende noget af leverandørernes emballage når du videresender færdigvarerne til kunderne? Ofte er det også muligt at anvende affaldsmateriale i en anden del af produktionen – enten direkte eller efter en omsmeltning eller anden forarbejdning. Dette vil spare dig for indkøb af råvarer, og spare miljøet og en stor belastning.

Ved gennemgang af alle genbrugsmuligheder vil du som oftest finde nye muligheder, og dermed spare en del penge på ny emballage eller råstoffer og samtidigt få et bedre CO2 regnskab ved at spare miljøet og klimaet for en belastning.

4. Tjek om andre kan genanvende dit affald

Selvom du ikke selv kan se værdien af dit affald, kan det være at andre kan. Måske vil en hobbyhønseavler have dine madrester. Måske kan en anden lokal virksomhed bruge emballagen fra dine leverandører. Dit affald fra produktionen (fx jernstumper eller plastikspåner) kan måske anvendes som ingredienser i en anden virksomheds produkter. Tag listen med dit affald, og brug lidt tid på at finde mulige aftagere af dit affald. Brug evt. dit netværk til at høre om der er interesserede virksomheder. Og lad være med at lade dit træaffald fra engangspaller mv. gå til private. Afbrænding af træ i private brændeovne giver en meget større forurening end på varmeværker, da temperaturen her er meget højere.

Hvis det lykkes dig at få en anden virksomhed til at aftage noget af dit affald, har du selv mindre besvær med at komme af med det, og du får et meget bedre CO2 regnskab.

5. Lav en plan for opdeling af dit affald

Skal dit affald kunne genbruges optimalt er det vigtigt, at du opdeler affaldet efter type – i fraktioner, som det kaldes. Jo flere fraktioner jo bedre. Har du jernaffald, er det ofte bedst at opdele efter helt specifikke typer af jern, aluminium mv. Dette giver en meget større chance for at affaldet kan genanvendes på samme niveau, og dermed ikke bliver forurenet af andre typer affald. Kontakt dine lokale affaldsselskaber for at få gode ideer til sortering af affald, typer af containere m.v.

Ved at opdele affaldet bevarer du værdien af ressourcen, og tænker ansvarligt overfor miljøet. Og desuden har du en større chance for selv at genbruge affaldet, eller få andre til det.

6. Undersøg om du kan få penge for dit affald

Tidligere handlede det blot om at skulle betale så lidt som muligt for at komme af med sit affald. I dag vor råvarepriserne blot stiger og stiger, er der god chance for at du ligefrem kan tjene penge på at sælge dit affald. Det kræver – som ovenfor nævnt – at du er god til at sortere det. Aftal en god pris for begge parter hvad enten du sælger direkte til en anden virksomhed eller til en skrothandler eller affaldsselskab.

Tænk hvis du ligefrem kan tjene på dit affald. Det ville da være fantastisk.

7. Find ud af om du har farligt affald

Når du sorterer dit affald, som nævnt under det femte råd, så vil du måske også støde på kemikalier og andre farlige stoffer. Det er her vigtigt, at du går i detaljer med de enkeltdele der indgår i hvert stykke affald – efter en pragmatisk vurdering af affaldets art. Alt hvad der rimer på medicin, batterier, olie, spraydåser, maling og farlige kemikalier må ikke smides i affaldscontainere, men skal behandles som miljøfarligt affald. Du kan se her hvordan din kommune behandler farligt affald.

Når du har styr på dit farlige affald, og har fået håndteret det korrekt, har du kraftigt minimeret risikoen for at svine miljøet, og dermed få miljøafgifter fra din tilsynsmyndighed.

8. Spørg dine leverandører om deres affald

En bæredygtig virksomhed ser ud over sit eget matrikelnummer. Du har også et vist ansvar for affaldshåndteringen hos dine leverandører. Det er jo trods alt dig der forårsager, at de laver affaldet. Nemlig når du placerer en ordre hos dem. Men du kan jo ikke direkte bestemme hvad dine leverandører skal gøre. Du kan derimod henstille og foreslå. Og i sidste ende finde en anden leverandør, hvis de ikke gør som du foreslår. Men oftest vil det være smartest at hjælpe sine leverandører på vej, så de hele tiden bliver lidt bedre til affaldshåndteringen. Du kan jo foreslå at de gennemgår denne liste – ligesom du selv har gjort.

Når du har været i dialog med dine leverandører om deres affaldshåndtering, vil du have et bedre CO2 regnskab for dine produkter. Desuden vil du oftest have et tættere forhold til leverandørerne.

9. Undersøg dine kunders affald

Når dine produkter forlader din butik, standser dit ansvar ikke. I hvert fald ikke, hvis du tænker bæredygtigt. Dine direkte kunder (fx butikkerne) og forbrugerne (fx hr og fru Jensen) skal jo transportere produkterne, anvende dem, måske reparere dem og i sidste ende skaffe dem af vejen. Du skal tænke hele processen igennem. Hvornår bliver der anvendt materialer til indpakning, reservedele eller forbrugsstoffer? Kan du sørge for at behovet for disse materialer bliver mindre – eller at de er mindre miljøfarlige? Eller måske bedre kan genanvendes? Og hvad gør kunden med produktet når det er udtjent? Tage du det tilbage – enten direkte eller via forhandlere? Er der en pantordning, som opmuntrer forbrugerne til at aflevere det tilbage? Eller kan kunden selv skille det ad, og anvende delene til andre formål?

Ved at gennemtænke dit produkts livscyklus, vil du ofte kunne forbedre dit CO2 regnskab, og du vil også ofte få en konkurrencefordel, da dit produkt bliver mere bæredygtigt. Og måske også billigere for forbrugerne at anvende.

10. Tilpas dine produkter

Som du måske har set af ovenstående punkter er meget af den affaldsmængde, der produceres  afhængig af selve designet af dine produkter. Derfor er det vigtigt, at du med mellemrum gentænker designet. Kan du anvende mere miljøvenlige materialer? Kan du anvende færre materialer? Kan du designe produktet, så det er nemmere at skille ad i rene produkter, som dermed nemmere kan genanvendes? Kan du give dine leverandører mulighed for at anvende genbrugsmaterialer i dine produkter? Og kan du gøre det nemmere for forbrugerne at genbruge det udtjente produkt, eller aflevere det til genbrug andetsteds?

Er du først kommet så langt, kan du jo overveje om du er klar til at få certificeret dine produkter efter fx Cradle-to-Cradle eller et andet system. Det vil ofte give en stor konkurrencefordel, og – hvilket jeg ikke behøver at gentage – forbedre dit CO2 regnskab.